PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

,,REABILITARE DISPENSAR MEDICAL (interior)

Se achizitioneaza lucrarile de reparatii si inlocuiri la interiorul imobilului: pardoseli, tencuieli, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, etc.

Se va incheia contractul de lucrari in conditiile Legii nr. 98/2016. Termenul maxim de finalizare a contractului: 120 zile de la semnare.

-CONDITII DE PARTICIPARE:

    1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Se va completa Formularul 4.

    2.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local.

    3.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.

    4.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Ofertantul va demonstra experienta in executia de lucrari aferente constructiei/ reparatii instalatii electrice si sanitare. Se vor detalia lucrarile executate / serviciile prestate cu care se demonstreaza experienta relevanta. Se vor anexa documente relevante.

    5.Oferta financiara. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct; Se vor completa: Formularul de oferta, centralizator si listele de cantitati. Nu sunt admise ofertele alternative.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Pretul cel mai scazut, IN CONDITIILE RESPECTARII IN TOTALITATE A CERINTELOR MINIME A CAIETULUI DE SARCINI.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Documentatia tehnica, Listele de cantitati si documentatia de atribuire se pot obtine de la Primaria Baia de Aries-biroul tehnic sau de la adresa www.baiadearies.ro /anunturi de achizitie.

Ofertele care depasesc valoarea maxima estimata vor fi respinse ca inacceptabile.

Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele minime din caietul de sarcini vor fi respinse.

Ofertele se vor depune la Primaria Baia de Aries, str. Piata Baii, nr. 1, jud. Alba, cod postal 515300, pâna la data de 15.08.2016, ora 15.00, intr-un exemplar.

Informatii suplimentare la tel 0258775002 birou tehnic

-e-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com.Fisiere:

» Formulare ofertare
» Liste cantitati