PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

"REABILITARE CENTRU CULTURAL-EDUCATIV SAT CIOARA DE SUS"

                                                     ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA LUCRARI

-DENUMIRE OBIECTIV:

"REABILITARE CENTRU CULTURAL-EDUCATIV SAT CIOARA DE SUS"

-DESCRIERE:

Se achizitioneaza lucrarile de reparatii acoperis si inlocuire a invelitorii, scara exterioara si reparatii fatada.

Se va incheia contractul de lucrari in conditiile Legii nr. 98/2016. Termenul maxim de finalizare a contractului: 90 zile de la semnare.

-CONDITII DE PARTICIPARE:

    1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Se va completa Formularul 4.

    2.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local.

    3.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.

    4.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Ofertantul va demonstra experienta relevanta in executia de lucrari aferente constructiei/ reparatii acoperis. Se vor detalia lucrarile executate / serviciile prestate cu care se demonstreaza experienta relevanta. Se vor anexa documente relevante.

    5.Oferta financiara. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct; Nu sunt admise ofertele alternative.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Pretul cel mai scazut, IN CONDITIILE RESPECTARII IN TOTALITATE A CERINTELOR MINIME A CAIETULUI DE SARCINI.

INFORMATII SUPLIMENTARE:

Documentatia tehnica, Listele de cantitati si documentatia de atribuire se pot obtine de la Primaria Baia de Aries-biroul tehnic sau de la adresa www.baiadearies.ro-anunturi de achizitie.

Ofertele care depasesc valoarea maxima estimata vor fi respinse ca inacceptabile.

Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele minime din caietul de sarcini vor fi respinse.

Ofertele se vor depune la Primaria Baia de Aries, str. Piata Baii, nr. 1, jud. Alba, cod postal 515300, pâna la data de 11.08.2016, ora 15.00, in doua exemplare (original+copie).

Informatii suplimentare la tel 0258775002 birou tehnic

-e-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com.Fisiere:

» Lista cantitati