PRIMARIA ORASULUI BAIA DE ARIES

Judetul Alba

ANUNTURI DE ACHIZITIE

» Inapoi

"Sistem de incalzire a apei - Strand Baia de Aries, jud. Alba"

-DENUMIRE OBIECTIV: "Sistem de incalzire a apei - Strand Baia de Aries, jud. Alba" -DESCRIERE: Se achizitioneaza lucrarile, furnizarea si montajul unui Sistem complet de incalzire a apei la Strandul Baia de Aries, jud. Alba, conform documentatiei tehnice si detaliilor de executie. Se va incheia contractul de lucrari in conditiile OUG 34/2006. Termenul maxim de finalizare a contractului: 75 zile de la semnare. -CONDITII DE PARTICIPARE: 1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Se va completa Formularul 4. 2.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu inregistreaza debite la bugetul local. 3.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat. 4.Declaratie privind lista principalelor lucrari / servicii executate in ultimii 5 ani.Ofertantul va demonstra experienta relevanta in domeniul instalatiilor de incalzire. Se vor detalia lucrarile executate / serviciile prestate cu care se demonstreaza experienta relevanta. Se vor anexa documente relevate. 5.Oferta tehnica. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incât aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si a proiectului tehnic. Toate cerintele minime prevazute in caietele de sarcini si in fisele tehnice sunt obligatorii. Toate caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie sa se regaseasca in documente emise de catre PRODUCATORUL acestora. 6.Oferta financiara. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct; Nu sunt admise ofertele alternative. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut, IN CONDITIILE RESPECTARII IN TOTALITATE A CERINTELOR MINIME A CAIETULUI DE SARCINI. INFORMATII SUPLIMENTARE: Documentatia tehnica, Listele de cantitati si documentatia de atribuire se pot obtine de la Primaria Baia de Aries-biroul tehnic sau de la adresa www.baiadearies.ro-anunturi de achizitie. Ofertele care depasesc valoarea maxima estimata vor fi respinse ca inacceptabile. Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele minime din caietul de sarcini si fisele tehnice, vor fi respinse. Ofertele se vor depune la Primaria Baia de Aries, str. Piata Baii, nr. 1, jud. Alba, cod postal 515300, pana la data de 12.04.2016, ora 15.00, in doua exemplare (original+copie). Informatii suplimentare la tel 0258775002 birou tehnic -e-mail: primbaia.proiecte@yahoo.com.

Fisiere:

» Formulare